آزمایشگاه کالیبراسیون دما

آزمایشگاه کالیبراسیون دما

کالیبراسیون دما را می‌توان به روش‌های مختلف و با سطوح مختلفی از دقت انجام داد. مانند کالیبراسیون هر کمیت دیگری، باید از یک استاندارد استفاده شود. استانداردهای مورد استفاده در کالیبراسیون دما می توانند به اشکال مختلف ارائه شوند، اما باید با دقت قابل ردیابی با استاندارد ملی تأیید شوند. در کاربردهای صنعتی، کالیبراسیون دما معمولا شامل ترمیستورها، ترموکوپل‌ها یا دماسنج‌های مقاومتی پلاتینیومی (PRT) می‌شود که به آنها RTD نیز می‌گویند.

کالیبراسیون دما یک بررسی میدانی است تا مطمئن شویم که تجهیز دمایی در محدوده عملکردی تعیین شده، قرار دارد. اگر تشخیص داده شود که تجهیز تحت کالیبراسیون خارج از تلورانس است، دو راه پیش رو است. جایگزینی یک تجهیز جدید که در محدوده تعیین شده قرار دارد و یا ایجاد آفست‌هایی برای تصحیح شرایط، که مستقیماً روی فرستنده الکترونیکی متصل به سنسور دما صورت می‌پذیرد.

کارشناسان کالیبراسیون سما با پیروی از به روز‌ترین استانداردها و استفاده از تجهیزات مرجع با قابلیت ردیابی بین‌المللی، بررسی صحت عملکرد و تنظیم تجهیزات دمایی شما را تضمین می‌کنند.

توانایی‌ها برای کالیبراسیون تجهیزات:

مشتریان وفادار