آزمایشگاه کالیبراسیون دما

آزمایشگاه کالیبراسیون دما

دماسنجها و انواع تجهیزات اندازه گیری دما مسـتعد رانش هســتند، بنابراین کالیبراسیون دورهای آنها بســیار مهم است. کالیبراسیون دما علاوه بر تجهیزات مرجع مناسب و روشها، نیازمند کارشناس کالیبراسیون خبره اسـت تا بتواند درسـتترین اندازه گیری را انجام دهد. نســور های دما با خط نشـــانها و طول و ضخامت و فاصله بیانگر نحوه استفاده و اندازه گیری هستند. بنابراین آشنایی از نحوه اندازه گیری این تجهیزات در کالیبراسیون آنها اهمیت دارد

توانایی کالیبراسیون:

دماسنج مایع در شیشه، ترموکوپلها، دماسنجهای مقاومتی، گیجهای دما)سیستم پر شده و دو فلزی،( محیطهای دمایی )کوره، آون، یخچال، فریزر، بن ماری)حمام آب، انکوباتور و ، … ترنســــمیترها و ترنســــد یوسرهای دما، کالیبراتور های الکتریکی دما، ترمومتر های دیجیتال، دماسنجهای محیطی، کنترلر های دما، ثبات دما، سـوئیچ های دمایی، اتوکلا دیتالاگر دما و فشار wire less و …