آزمایشگاه آزمون

آزمایشگاه آزمون برق و الکترونیک سنجشگران میزان ابزار در سال 1396 فعالیت خود را در زمینه بررسی ایمنی الکتریکی ، بهره‌وری انرژی، طول عمر و کیفیت محصول آغاز نمود. گستره آزمون‌های اجرایی در دو قسمت تجهیزات اندازه‌گیری الکتریکی و UPS است. نمونه‌های ارسالی از سمت سازمان‌های دولتی و خصوصی بازرسی کیفی و ایمنی، اداره گمرک و واحدهای تولیدی به منظور حصول اطمینان از روش‌های ساخت به‌كاررفته، حفاظت كافی برای کاربران و محيط اطراف است.