گواهینامه ها

آزمایشگاه کالیبراسیون

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

به موجب این گواهینامه به آزمایشگاه سنجشگران میزان ایزار (سما) برای انجام آزمون‌های مندرج در فایل اجازه داده می‌شود.

سمالب

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

شرکت سنجشگران میزان ایزار (سما) موفق به دریافت گواهینامه آزمون مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردید.

ازمایشگاه سما

گواهینامه آزمایشگاه سنجشگران میزان ابزار

شرکت سنجشگران میزان ابزار (سما) موفق به افزایش اعتبار گواهینامه خود گردید.