آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور

آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور

آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور

ابزار گشتاورسنج یا ترک‌ متر در صنایع مختلفی چون خودرو، قطعه‌سازی و صنایع هوایی اهمیت بالا دارد. کالیبراسیون کمیت این تجهیز، یعنی گشتاور در کاهش خطای اندازه‌گیری و بهره‌وری درست مهم خواهد بود. آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور سما، از ترک‌ تسترهایی در گستره 100N.m و 1000N.m با عدم قطعیت 0.1% استفاده می‌کند که برای کاهش خطای انسانی و بهبود نتایج روی میز گشتاور مناسب استقرار یافته‌اند.