آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور

آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور

آزمایشگاه کالیبراسیون گشـتاور
کالیبراسیون گشتاور سنجی در صنعت و بخصـوص در صنایع خودرو و قطعات خودرو و در صنعت هوایی بسـیار مهم است. کالیبراسیون، نحوه استفاده و بکارگیری و گسـتره کاری گشـتاور سنجها و آچارهای گشــتاور، در میزان خطای اندازه گیری و اندازه گیری درست اهمیت دارد. در آزمایشگاه گشتاور برای کالیبراسیون از دو تجهیز مرجع )ترک تستر( در گستره 100 Nm و 1000 Nm با عدم قطعیت % 0.1و برای کاهش خطای انســــــانی از میز گشــــــتاور مناسب در این فرآیند استفاده میشود،همچنین نوع و کلاس این تجهیزات در این آزمایشگاه مشخص و خطای اندازه گیری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

توانایی کالیبراسیون:

گشتاور سنجها و آچارهای گشتاور تا 1000 Nm