آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو

آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو

کالیبراسیون ماشینهای آزمون مواد ) کششی و فشاری( تا گستره 100000 kgfبا استفاده از لودسلهای مرجع کلاس C3

کالیبراسیون سرعت و جابجایی مطابق استاندارد
مجری تدوین استاندارد راهنمای کالیبراسیون ماشینهای آزمون مواد
کالیبراسیون نیرو و برآورد عدم قطعیت آن
کالیبراسیون سرعت و برآورد عدم قطعیت آن
کالیبراسیون جابجایی و برآورد عدم قطعیت آن