آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو

آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو

آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو

آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو شامل ماشینهای آزمون مواد (کششی و فشاری) تا گستره 100000 kgf با استفاده از لودسل های مرجع کلاس C3

توانایی کالیبراسیون:

  • کالیبراسیون سرعت و جابجایی مطابق استاندارد
  • مجری تدوین استاندارد راهنمای کالیبراسیون ماشینهای آزمون مواد
  • کالیبراسیون نیرو و برآورد عدم قطعیت آن
  • کالیبراسیون سرعت و برآورد عدم قطعیت آن
  • کالیبراسیون جابجایی و برآورد عدم قطعیت آن