آزمایشگاه کالیبراسیون فشار

آزمایشـگاه کالیبراسیون فشــار

کالیبراسیون گیج های هموژنی در صنایع غذایی، گیجهای اختلاف فشــار با گســتره پاسکال در صنایع دارویی و آرایشــی بهداشتی، گیجهای فشار فلنچی، لوله بوردون و دیافراگمی فشـار بالا و فشـار پایین در سکوهای نفتی و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و ... از سوابق ما اسـت. کالیبراسـیون سـکوهای نفتی سـی باس، پارادایس، سـینا ۱و سـان دک و ... از سـوابق درخشان ما در تعمیر، تنظیم و کالیبراسیون است.
اندازه گیری فشار و کنترل آن علاوه بر کیفیت محصـول، در ایمنی و کنترل سیسـتم ها نیز اهمیت بسـزایی دارد. از همین رو کالیبراسیون این تجهیزات در حالتهای هیدرولیکی و پنوماتیکی و در گســـــــتره -0.85 to 700 barبا تجهیزات مرجع از FLUKEو DHB Budenbergبا عدم قطعیت % 0.015انجام می شود

توانایی کالیبراسیون:

تست گیج، گیج فشار، گیج اختلاف فشار، ترنسمیتر و ترنسدیوسر فشار، سوئیچ فشار، شیر اطمینان