آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی

آزمایشگاه کالیبراسیون تجهیزات شیمی

آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی

کالیبراسیون تجهیزات شیمی که کاربرد آنها در آزمایشگاههای شیمی، میکروبیولوژی، مواد غذایی، دارویی، فرآوردههای نفتی است، از اهمیت خاصی برخودار میباشد. لذا کالیبراسیون این نوع تجهیزات مطابق استانداردهای ملی و بین المللی و یا روشهای اجرایی تعریف شده انجام میشود.

توانایی کالیبراسیون:

 • طول موج و جذب فتومتری (اسپکتروفتومتر و کدورت سنج،( ویسکوزیته )
 • لوله موئین و چرخشی،( دانسیته)
 • هیدورمتری و الکل سنجی
 • ( هدایت الکتریکی)هدایت سنجی
 • سل هدایت سنج و دیونایزر
 • ( pH ) pHسنجی
 • الکترود pHسنج
 • ( ضریب شکست ) رفراکتومتر و بریکس سنج
 • ( پلاریمتر )زاویه چرخش
 • ( تیتراتور و کارل فیشر ) حجم
 • pHاختلاف پتانسیلمقدار آب
 • ( DOمتر، BODمتر، CODمتر و …