آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی

آزمایشــگاه کالیبراسیون شیمی
کالیبراسیون تجهیزات شیمی که کاربرد آنها در آزمایشـــگاههای شیمی، میکروبیولوژی، مواد غذایی، دارویی، فرآوردههای نفتی است، از اهمیت خاصی برخودار میباشد. لذا کالیبراسیون این نوع تجهیزات مطابق اسـتانداردهای ملی و بین المللی و یا روشهای اجرایی تعریف شده انجام میشود.

توانایی کالیبراسیون:

طول موج و جذب فتومتری )اسپکتروفتومتر و کدورت سنج،( ویسکوزیته ) لوله موئین و چرخشی،( دانسـیته)هیدورمتری و الکل سنجی،( هدایت الکتریکی)هدایت سنجی، سـل هدایت سـنج و دیونایزر،( pH ) pHسـنجی، الکترود pHسـنج،( ضریب شکســــت ) رفراکتومتر و بریکس سنج،( پلاریمتر )زاویه چرخش،( تیتراتور و کارل فیشــــر ) حجم، ،pHاختلاف پتانسیل، مقدار آب،( DOمتر، BODمتر، CODمتر و ...