آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی

آزمایشگاه کالیبراسیون تجهیزات شیمی

آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی

کالیبراسیون به عنوان عملی تعریف می شود که از دقیق بودن نتایج و عملکرد یک فرآیند یا ابزار اطمینان حاصل شود تا رابطه عملکردی بین مقادیر اندازه‌گیری شده و کمیت‌های تحلیلی را تعیین می‌کند.

هر ابزاری که در تحقیقات و یا فرآیندهای تولید استفاده می‌شود باید به درستی کالیبره شود تا مطمئن شود داده‌هایی که تولید می‌کند معتبر است و می‌تواند توسط دیگران استفاده شود. با گذشت زمان، ابزارها ممکن است دچار رانش نتایج شوند و خروجی نادرستی از آن حاصل گردد. بنا به نکات گفته شده لازم است تجهیزاتی که در آزمایشگاه‌های شیمی، میکروبیولوژی، مواد غذایی، دارویی، فرآورده‌های نفتی است، کالیبراسیون گردند.

توانایی‌ها برای کالیبراسیون تجهیزات: