آزمایشگاه کالیبراسیون رطوبت

آزمایشـگاه کالیبراسیون رطوبت

برای یک کالیبراسیون با عدم قطعیت کوچک بایســــــــتی از نقاط ثابت رطوبت با عدم قطعیت % 0.5استفاده شود. ما اطمینان می دهیم که نقاط ثابت رطوبت که پایداری % 0.1را دارند، مطمئن ترین محیط برای کالیبراسیون رطوبت سـنجها و سنسـور های رطوبت هسـتند.در این آزمایشـگاه برای کالیبراسیون رطوبت سنج ها و سنســور های رطوبت از پنج ثابت رطوبتی مرجع در گستره استفاده می شود.
توانایی کالیبراسیون:
کالیبراسیون محفظه دما و رطوبت و محیطهای دمایی در آزمایشگاههای تسـت و آزمون بسـیار مهم و تاثیر گذار در نتایج آزمون است. به همین دلیل برای ساخت و آزمون آنها سری استاندارد IEC 60068و استانداردهای ASTMو JISمنتشـــر شده است. ما کالیبراسیون این تجهیزات را مطابق الزام این اسـتانداردها که در اسـتاندارد راهنمای IDS1361آورده شـده است، انجام میدهیم. بررسی همگنی، یکنواختی فضـــــایی و پایداری در این تجهیزات از الزامات کالیبراسیون آنها است.
استاندارد راهنمای کالیبراسیون محیطهای دما و رطوبت و برآورد عدم قطعیت آنها، توسط ما تدوین شده است.