آزمایشگاه کالیبراسیون رطوبت

آزمایشگاه کالیبراسیون رطوبت

آزمایشگاه کالیبراسیون رطوبت

نظارت و اندازه‌گیری رطوبت در مواردی که نیاز به جلوگیری از تراکم، خوردگی، کپک، تابیدگی یا فساد محصولات وجود داشته باشد، حائز اهمیت است. اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات سنجش رطوبت، نخستین گام برای پیش‌گیری از موارد ذکر شده خواهد بود.

آزمایشگاه کالیبراسیون رطوبت شرکت سنجشگران میزان ابزار با بهره‌مندی از تجهیزات مرجعی با قابلیت ردیابی به استانداردهای بین‌المللی، بر اساس گستره عملکردی، گواهینامه تاییدصلاحیت و استانداردهای ملی و بین‌المللی خدمات خود را توسط کارشناسانی مجرب به مشتریان ارائه می‌دهد تا از صحت عملکرد تجهیزات سنجش رطوبت خود اطمینان حاصل کنند.

استفاده از نقاط ثابت رطوبت با پایداری 0.1% و عدم قطعیت 0.5

 

توانایی‌ها برای کالیبراسیون تجهیزات

مشتریان وفادار