آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم

آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم

آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم

کمیت جرم به عنوان یکی از بنیادی‌ترین کمیت‌ها در فیزیک و صنایع شناخته می‌شود. متخصصین کالیبراسیون جرم و حجم آزمایشگاه سما، صحت عملکرد تجهیزات شما را با وزنه‌های مرجع قابل ردیابی کلاس E2 و ترازوهایی تا ریزنگری 0.0001g بررسی می‌کنند. برای تضمین کیفیت خدمات ارائه شده، این آزمایشگاه هر ساله مشارکت در آزمون‌های مهارت را در دستور کار خود قرار داده است.

توانایی‌ها برای کالیبراسیون تجهیزات: