آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم

آزمایشــــگاه کالیبراسیون جرم و حجم
آزمایشـگاه جرم و حجم این شرکت با وزنه های مرجع کلاس E2و ترازوها از ریزنگری 0.00001g ارائه خدمات کالیبراسیون میکند. یکی از اصول ما مشارکت در آزمونهای مهارت برای تضمین کیفیت نتایج اندازهگیری است که این مهم هرساله در این آزمایشگاه انجام شده و همواره نتایج رضایت بخشی داشته است.

توانایی کالیبراسیون:

وزنه های کلاس F1و تعیین کلاس وزنه، ترازوها و بررسـی کلاس درســتی آنها مطابق ســند ،OIMLظروف حجمی )انواع بورت، پیپت، بالن، استوانه مدرج و (... و بررسـی کلاس درسـتی آنها مطابق اسـتانداردها، سـمپلرها و میکروپیپت مطابق استاندارد ISOو ... باسکولها با وزنه های کلاس M1 تا گستره 2000 کیلوگرم