آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم

آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم

آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم

آزمایشگاه جرم و حجم این شرکت با وزنه های مرجع کلاس E2و ترازوها از ریزنگری 0.00001g ارائه خدمات کالیبراسیون میکند. یکی از اصول ما مشارکت در آزمونهای مهارت برای تضمین کیفیت نتایج اندازهگیری است که این مهم هرساله در این آزمایشگاه انجام شده و همواره نتایج رضایت بخشی داشته است.

توانایی کالیبراسیون:

  • وزنه های کلاس F1 و تعیین کلاس وزنه
  • ترازوها و بررسی کلاس درستی آنها مطابق سند
  • OIML ظروف حجمی و انواع بورت
  • پیپت
  • بالن
  • استوانه مدرج و …

بررسی کلاس درستی آنها مطابق استانداردها، سمپلرها و میکروپیپت مطابق استاندارد ISO و … باسکولها با وزنه های کلاس M1 تا گستره 2000 کیلوگرم