آزمایشگاه کالیبراسیون الکتریک و الکترونیک

آزمایشــگاه کالیبراسیون الکتریک و الکترونیک

کالیبراسیون کمیتهای الکتریکی این آزمایشگاه قابلردیابی به ( CMIموسسه اندازهشناسی ملی کشور چکسـلواکی) است که یکی از اعضای توافقنامه CIPM-MRA میباشد.
ما متخصــص کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی هســـتیم، چرا که در تدوین بیش از ۳۰استاندارد راهنمای کالیبراسیون در مرکز استاندارد دفاعی مشـارکت فعال داشتهایم و با ۱۵سال تجربه کاری در آزمایشـگاه کالیبراسیون صـنعت هوایی، آن را تأسـیس کرده ایم. بانک اطلاعاتی تجهیزات اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی را در ســالیان متمادی ایجاد و کارشناسان ما همواره به آن دسترسی دارند.
ما قبل از کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی:
نحوه استفاده و بکارگیری آنها را میدانیم
مشخصات فنی و پارامترهای اندازه گیری آنها را میشناسیم
بهترین نقاط کالیبراسیون را مطابق اطلاعات فنی سازنده و استاندارد راهنماها تعیین میکنیم
ما میدانیم از چه تجهیز مرجع مناسبی استفاده کنیم که حداقل TUR 3:1ایجاد شود

توانایی کالیبراسیون:

ولتمر آنالوگ، آمپرمتر آنالوگ، مالتیمتر های آنالوگ، میتر ها و مالتیمتر های دیجیتال، کلمپ متر آنالوگ و دیجیتال، وات متر و پاورمیتر، انرژیمتر )کنتور،( منبع تغذیه ،AC/DCاسیلوسکوپ آنالوگ و دیجیتال ) رومیزی، دستی و کارت اسیلوسـکوپ( تجهیزات آزمایشگاه های برق الکترونیک، های ولتاژ تسـتر، ،Hipot Testerدستگاه تزریق جریان، دستگاه نشـتی جریان، دستگاه چند منظور ایمنی الکتریکی ) ،(CE Multi Tester آنالایزر ایمنی الکتریکی، فرکانس متر، فانکشن ژنراتور، سیگنال ژنراتور، ارت تســتر، دماسنج دیجیتال، کنترلر دما، کالیبراتورهای فرآیندی چند منظوره و شبیه ساز دمایی، کالیبراتور جریان ) ,(Multifunction Process and Simulator Calibrator اهم متر و میلی اهم متر، جعبه مقاومت اسـتاندارد، شــنت جریان و ..

  • مجری پروژه تدوین " دستورالعمل کالیبراسیون و پایش میانی تجهیزات اندازهگیری در صنعت برق، کنتور برق،" پژوهشـــگاه نیرو
  • عضو کمیته فنی برگزاری آزمون مهارت الکتریک در مرکز استاندارد دفاعی سال ۱۳۹۵و ۱