آزمایشگاه کالیبراسیون الکتریک

آزمایشگاه کالیبراسیون الکتریک و الکترونیک

آزمایشگاه کالیبراسیون الکتریک

آزمایشگاه کالیبراسیون کمیت‌های الکتریکی آزمایشگاه سما با شناخت کامل از تجهیزات و نحوه به کارگیری‌شان، مشخصات فنی و پارامتر‌های اندازه‌گیری را توسط متخصصین این حوزه شناسایی و صحت‌سنجی می‌کند. این آزمایشگاه قابلییت ردیابی به موسسه اندازه‌شناسی ملی کشور چک (CMI – Český metrologický institut) (www.cmi.cz) را دارد.

این موسسه از اعضای توافقنامه CIPM-MRA است که در چارچوب آن مؤسسات ملی اندازه‌شناسی معادل بین‌المللی استانداردهای اندازه‌گیری خود و گواهی‌های کالیبراسیون و اندازه‌گیری را که صادر می‌کنند، بررسی و ارائه می‌کنند.

متخصص در کالیبراسیون تجهیزات الکتریکی

  • 15 سال تجربه کاری در آزمایشگاه‌های کالیبراسیون صنعت هوایی
  • تعیین بهترین نقاط کالیبراسیون بنا بر اطلاعات فنی سازنده و استانداردهای راهنما
  • استفاده از مناسب‌ترین تجهیزات مرجع برای ایجاد حداقل U.R 1:3
  • مشارکت در تدوین بیش از 30 استاندارد و راهنمای کالیبراسیون برای مرکز استاندارد دفاعی
  • مجری پروژه تدوین «دستورالعمل کالیبراسیون و پایش میانی تجهیزات اندازه‌گیری در صنعت برق (کنتور برق)» با همکاری پژوهشگاه نیرو
  • عضو کمیته فنی برگزاری آزمون مهارت الکتریک در مرکز استاندارد دفاعی سال 1395

 

توانایی‌ها برای کالیبراسیون تجهیزات:

آزمایشگاه کالیبراسیون الکتریک و الکترونیک