آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد
اندازه گیری دقیق و میزان خطای ابزار اندازه گیری مورد استفاده، در قطعات ساخته شـده کاملا نمایان اسـت. به همین دلیل بسیاری از کشورهای پیشـرفته و سازمان استاندارد سازی ،ISOاستانداردهایی برای این تجهیزات منتشـر و حداکثر خطای مجاز آنها را در حد میکرومتر تعیین کردند. این موضــوع بیانگر اهمیت اندازه گیری ابعادی در صــنعت اســت. ما اطمینان میدهیم که کالیبراسیون ابزارهای اندازه گیری شما در آزمایشـگاه ابعاد، در یک شرایط محیطی الزامی استاندارد و تجهیزات مرجعی که کالیبراسیون آنها بصورت دورهای انجام میشود و در گواهینامه کالیبراسیون، خطای اندازه گیری و حداکثر خطای مجاز و عدم قطعیت کالیبراسیون و تفسیری از لحاظ اندازه شناختی بیان میشود.

توانایی کالیبراسیون:
کولیس، میکرومتر، ساعت اندازه گیری، عمق سنج، ارتفاع سنج، الک، متر، خط کش، نقاله، زاویه سنج، شیب سنج و ...